Pravilnik o radu

Pravilnik o radu Male Scene Hrvatskoga doma

Vlasnik Hrvatskog doma Grad Karlovac i upravitelj tvrtka Mladost d.o.o. temeljem Ugovora o vođenju projekta Male scene broj U-00258/13-05 donijeli su u svibnju 2013. godine sljedeći:

Pravilnik o radu i korištenju Male scene Hrvatskog doma

1. Uvod

Ciljevi pokretanja i oživljavanja Male scene Hrvatskog doma u Karlovcu jesu:

 • osiguranje prostora za razvitak i rad nezavisne scene i kulture mladih i za mlade u Karlovcu
 • pružanje podrške provođenju koncertnih, audio vizualnih, glazbeno scenskih, izložbenih, plesnih, edukacijskih, performing, produkcijskih i novomedijskih djelatnosti
 • prva faza u nizu aktivnosti rekonstrukcije i uređenja Hrvatskog doma

Ovim Pravilnikom određuju su uvjeti korištenja Male scene i pripadajućih prostorija, načini provođenja aktivnosti, korištenje opreme i inventara, određivanje rasporeda korištenja prostorija te obveze vlasnika, upravitelja i korisnika navedenog prostora.

Odredbe ovog Pravilnika dužni su primjenjivati svi dionici, korisnici i pružatelji sadržaja na Maloj sceni:
Grad Karlovac,
upravitelj Male scene,
udruge mladih i za mlade,
udruge nezavisne kulture,
ostale udruge,
odrasli, mladi i djeca – krajnji korisnici sadržaja Male scene u organiziranom ili slobodnom korištenju prostora
svi ostali gore nespomenuti povremeni ili redoviti korisnici

Prostorije obuhvaćene ovim Pravilnikom sastoje se od :
dvorane za glazbeno-scenska događanja, Mala scena cca 120m2 s prostorom pripremljenim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
prostorija za izvođače (backstage), 12 m2
sanitarnih prostorija za posjetioce (ženski i muški, prilagođeni za osobe s invaliditetom)
sanitarnih prostorija za djelatnike koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost,
skladišni prostor za ugostiteljsku djelatnost
dvije prostorije za vježbanje glazbenih sastava, 13m2 i 22m2
pristupnih stubišta
hodnika koji povezuje prostorije za vježbanje glazbeni sastava i sanitarne prostorije

Navedene prostorije uređene su u skladu sa minimalno tehničkim uvjetima čime je osigurana sigurnost i omogućen rad na zakonski regularan način.

2. Upravitelj Male scene Hrvatskog doma

Upraviteljem Male scene Hrvatskog doma smatra se tvrtka Mladost d.o.o. Upravitelj se uvodi u prijelaznom razdoblju do iznalaženja i uspostave modela upravljanja Malom scenom Hrvatskog doma. Prava i obveze tvrtke Mladosti regulirane su Ugovorom o vođenju projekta Male scene Hrvatskog doma s Gradom Karlovcem.

Zaduženi djelatnik upravitelja dužan je unaprijed izrađivati dnevne, tjedne i mjesečne planove te raspored korištenja prostora za što stoji na raspolaganju svim zainteresiranim korisnicima prostora.

Ključeve Male scene Hrvatskog doma smije posjedovati jedino upravitelj. Ključ se ne smije kopirati niti distribuirati udrugama ili pojedincima – korisnicima. Iznimno, ukoliko je tako određeno Ugovorom o privremenom korištenju za potrebe poslovanja, ključ može biti privremeno povjeren predstavniku korisnika koji organizira određenu aktivnost na Maloj sceni Hrvatskog doma.

Jedan komplet ključeva ulaznih vrata i ostalih prostorija Male scene pohranjen je kod vlasnika te se neće izdavati trećim osobama.

Zadaci i prava upravitelja definirani su Ugovorom kako slijedi:
upravljaju rasporedom korištenja prostora, izrađuju plan korištenja tjednih i mjesečnih događanja prema unaprijed definiranim kriterijima iz ovog Pravilnika, sa svakom pojedinom udrugom ili pojedincem/korisnicima prostora dogovaraju uvjete korištenja prostora i sklapaju ugovore o privremenom korištenju po potrebi
osiguravaju plaćanje svih režijskih troškova te tekuće održavanje infrastrukture
vode računa o redovnom čišćenju prostora, pogotovo nakon večernjih/noćnih događanja (svirke i koncerti)
vode računa o svim atestima i dozvolama
odgovorni su za sigurnost prostora
održavaju okolne prostore i pripadajuće vanjske prostore
organiziraju i vode računa o korištenju opreme unutar prostora Male scene (razglas, računala, ostala multimedijalna oprema, stolovi i stolice)
za poslove upravljanja odgovaraju Gradu Karlovcu

3. Korištenje prostora i opreme Male scene i pripadajućih prostorija

Sukladno ciljevima projekta prostori Male scene Hrvatskog doma mogu se koristiti isključivo za koncertne, audio-vizualne, glazbeno-scenske, performing, produkcijske, izložbene, plesne, radioničke, novomedijske, edukacijske i slične djelatnosti vezane pretežito na nezavisnu kulturu i kulturu mladih.
Korištenje prostora Male scene i pripadajućih prostorija dogovara se s odgovornom osobom koju imenuje upravitelj.
Radno vrijeme Male scene je prema potrebi, a može biti od 10 do 22 h svaki dan te se aktivnosti mogu provoditi u tom vremenu. Pojedina događanja mogu se prema prirodi aktivnosti odvijati van definiranog radnog vremena što se regulira Ugovorom o privremenom korištenju.
Udruge i pojedinci koji žele koristiti prostor trebaju to izraziti u razumnom roku, radi kvalitetnije izrade tjednih i mjesečnih planova i veće mogućnosti izbora termina.

Ukoliko dođe do velike zainteresiranosti oko termina, prednost korištenja prostora ima udruga/inicijativa/pojedinac koji se prvi javio, te po sljedećoj hijerarhiji vodeći računa o vrstama programa i korisnika za koje se aktivnost provodi.

a) Udruge u nezavisnoj kulturi mladih
b) Udruge u nezavisnoj kulturi
c) Udruge mladih i za mlade
d) Neformalne inicijative mladih
e) Umjetničke organizacije i profesionalni umjetnici
f) Ostale udruge
g) Pojedinci (mladi, organizatori kulturnih događanja)

Prednost korištenja prema programu:

 • ako se provodi projekt financiran od Grada Karlovca
 • ako se provodi projekt financiran od Ministarstva kulture RH
 • ako se provodi projekt financiran od Karlovačke Županije
 • projekti međunarodne kulturne suradnje
 • partnerski programi i koprodukcije
 • nove produkcije domaćih umjetnika
 • programi koji nastaju kroz samoorganizaciju mladih
 • ako je događanje u sklopu skupa događanja (festivali i slično)
 • ako se radi humanitarno događanje

Prednost korištenja s obzirom na korisnike:

 • događanja otvorena za širu javnost (koncerti, predstave, izložbe, projekcije, predavanja, tribine i sl.)
 • probe i produkcija
 • skupovi namijenjeni manjoj, zatvorenoj grupi korisnika (radionice, tribine, sastanci i sl.)

Ukoliko se zainteresirani organizatori događanja koja se preklapaju međusobno dogovore koja aktivnost će imati prednost kod korištenja prostora Male scene Hrvatskog doma, navedeni kriteriji se ne primjenjuju.

Kod prijave aktivnosti koja se želi provoditi na Maloj sceni Hrvatskog doma zainteresirani korisnik obavezan je upravitelja upoznati sa sljedećim podacima:

 • naziv događanja (ime programa ili jednokratnog događanja)
 • vrsta događanja (koncert, proba, radionica itd.)
 • namjena događanja (šira javnost, zatvorena grupa korisnika)
 • izvođači (domaći, strani, broj)
 • predviđeni broj korisnika
 • vrši li se naplata ulaznica
 • postoji li ugostiteljska usluga

Korištenje prostora isključuje korištenje opreme upravitelja unutar prostorija Male scene Hrvatskog doma. Ukoliko se u narednim razdiobljima rada Male scene nabavi oprema (glazbena oprema, informatička oprema i ostalo) uvjeti korištenja regulirati će se naknadno Aneksom ovog Pravilniku.
Svaka udruga, inicijativa ili pojedinac koji koriste prostor Male scene dužni su radi evidencije unijeti podatke o aktivnostma u propisanu mjesečnu tablicu. Tablicu sastavlja Upravitelj te vodi brigu o njenom urednom popunjavanju.
Svi eventualni dodatni radovi uređenja, adaptacije i opremanja prostorija Male scene Hrvatskog doma, biti će mogući isključivo uz prethodnu pisanu suglasnost vlasnika koja se može izdati nakon konzultacije sa Programskim vijećem.

4. Naknada za korištenje Male scene Hrvatskog doma

Prostor Male scene Hrvatskog doma koristi se za aktivnosti kojima se doprinosi ispunjenju ciljeva ovog projekta.
Prostor se može koristiti i za aktivnosti čija je svrha ostvarivanje novčane dobiti.

Korisnici u dogovoru sa upraviteljem po ulasku u prostor temeljem Javnog poziva pristaju participirati u pokrivanju dijela režijskih troškova u sljedećim slučajevima:

 • ukoliko na Maloj sceni Hrvatskog doma organiziraju koncertnu djelatnost s ugostiteljstvom i/ili naplatom ulaznica
 • ukoliko u prostorima Male scene Hrvatskog doma redovnom dinamikom provode aktivnosti za koje naplaćuju članarinu svojim članovima
 • ukoliko redovno koriste prostorije za svirke (uvježbavanje) bendova i u njima pohranjuju vlastite instrumente

Za gornje navedene slučajeve primjenjuje se sljedeći cjenik:

Red. br. // Vrsta aktivnosti // Obračunska jedinica // Iznos bruto/kn
1.1. Koncertna djelatnost sa ugostiteljstvom i/ili naplatom ulaznica iznad 100 ulaznica / Dan  800,00
1.2. Koncertna djelatnost sa ugostiteljstvom i/ili naplatom ulaznica ispod 100 ulaznica / Dan
500,00
2. Aktivnosti koje se provode redovito i za koje se naplaćuje članarina / Sat
40,00
3. Prostorija za uvježbavanje bendova s pohranom instrumenata / Mjesec / 800,00
4. Korisnici koji prostor koriste povremeno, a sudjelovanje je besplatno za građane, osobito djecu i mlade / 0,00

Ovaj cjenik podložan je promjenama prema potrebi i donosi ga vlasnik na prijedlog Programskog vijeća.
Prihod naplaćen provođenjem ovog cjenika uplaćuje se na žiro –račun upravitelja te se može koristiti isključivo za podmirenje režijskih troškova Male scene Hrvatskog doma kao i nabave opreme za Malu scenu Hrvatskog doma što odlučuje vlasnik na prijedlog Programskog vijeća. O iznosu i dinamici uplata upravitelj će redovito izvještavati vlasnika.

Aktivnost organiziranja koncerata sa naplatama ulaznica, redovito korištenje prostorija za uvježbavanje bendova i aktivnosti koje se provode redovito s naplatom članarina regulirati će se posebnim Ugovorom o privremenom korištenju.
Tim Ugovorom reguliraju se prava i obveze organizatora koncerta i upravitelja (reversno preuzimanje ključeva i prostora) te sva važna pitanja pokrivanja troškova (struja, grijanje, osiguravajuća služba, najam razglasa i ostale opreme, angažman tonskih djelatnika, čišćenje prostora nakon događanja i slično).
Takav Ugovor sklapa se za svako pojedino događanje. Nacrt Ugovora sastavni je dio ovog Pravilnika.
Svaki korisnik ima pravo koristiti ugostitelja po vlastitom odabiru prema kojem ima regulirani poslovni odnos. Ugostitelj mora imati sve potrebne dozvole, odobrenja i certifikate za vršenje usluge ugostiteljstva. Vlasnik i privremeni upravitelj ne snose odgovornost niti obveze nastale angažmanom ugostitelja.
Korisnici prostora zadržavaju sav prihod ostvaren prodajom ulaznica.

Prostor Male scene neće se izdavati korisnicima za promicanje komercijalne djelatnosti u terminima kada postoji interes pružatelja sadržaja prema mladima i sadržajima nezavisne kulture.
Novac prikupljen od iznajmljivanja prostora za obavljanje komercijalne djelatnosti ili naplaćen od udruga ranije pobrojanih uplaćivati će se na žiro račun upravitelja i ovaj prihod koristiti će se isključivo za pokrivanje režijskih troškova i daljnje ulaganje u razvoj aktivnosti Male scene Hrvatskog doma.

5. Ponašanje u prostoru Male scene Hrvatskog doma

Za vrijeme trajanja aktivnosti, u prostoru Male scene je dužna ispred upravitelja biti najmanje jedna osoba ukoliko Ugovorom o privremenom korištenju nije drugačije određeno.
U prostoru Male scene nisu dozvoljene nikakve aktivnosti koje mogu oštetiti njegov prostor i opremu. Oštećenja i trošenje prostora nastalo namjenskim i uobičajenim korištenjem prostora, ne smatraju se namjerno nanesenim oštećenjima i biti će sanirana redovitim održavanjem prostora.
Nakon svake aktivnosti potrebno je pregledati prostor radi ustanovljavanja eventualnih namjerno nanesenih oštećenja. Štetu je dužna pokriti udruga ili osoba koja je izazvala oštećenje.
Svaka osoba/udruga dužna je ostaviti prostor u stanju u kakvom ga je zatekla.
Korisnicima nije dozvoljeno korištenje opreme Male scene, a koja nije vezana uz neposredne aktivnosti i odobrena od strane odgovorne osobe. Korisnici ne smiju paliti i koristiti računala ili telefonirati s aparata upravitelja.
U prostorije Male scene Hrvatskog doma nije dozvoljeno ulaziti na koturaljkama/rolama, na skateboardu, romobilu i sličnoj opremi.
U prostoru Male scene Hrvatskog doma nije dozvoljeno pušenje niti unašanje i(li) korištenje ilegalnih sredstava (opojne droge i slično) niti oružja. Konzumiranje alkohola dozvoljeno je isključivo za vrijeme obavljanja ugostiteljske djelatnosti osobama starijima od 18 godina.
Ulazak osobama mlađima od 16 godina nakon 23 sata dozvoljen je kako je propisano Obiteljskim zakonom ( NN 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11, Članak 95.)

6. Programsko vijeće Male scene Hrvatskog doma

Programsko vijeće Male scene Hrvatskog doma osniva se s ciljem koordinacije i promocije rasporeda aktivnosti koje će se za mlade i ostale korisnike pružati u prostorima Male scene.
Članove Programskog vijeća čini jedan predstavnik upravitelja, jedan predstavnik vlasnika te 5 odabranih predstavnika organizacija civilnog društva koje koriste prostor Male scene u pružanju sadržaja prema mladima i ostalim korisnicima.
Članove programskog vijeća ispred organizacija civilnog društva odabrati će na mandat od 1 godine svi zainteresirani korisnici koji se prijave na Javni poziv Grada Karlovca temeljem zaprimljenih iskaza interesa. U sklopu Javnog poziva svaki zainteresirani korisnik dužan je predložiti jednog člana ispred svoje organizacije za ulazak u Programsko vijeće.
Predstavnici upravitelja i vlasnika ne sudjeluju u donošenju odluka oko programskog usmjerenja i planiranja rada Male scene Hrvatskog doma.
Programsko vijeće sastaje se u prostorijama upravitelja ili Male scene najmanje jednom u tri mjeseca te raspravlja o koordinaciji tekućih aktivnosti, eventualnim problemima nastalim u korištenju prostorija te promociji Male scene Hrvatskog doma
Rad Programskog vijeća prati se Zapisnicima sa svakog sastanka Programskog vijeća koji se također dostavljaju Gradu Karlovcu, Upravnom odjelu za društvene djelatnosti.
Po potrebi sastancima Programskog vijeća mogu prisustvovati i ostali predstavnici Grada Karlovca kao i vanjski stručni suradnici.
Za svoj rad Programsko vijeće će po osnivanju donijeti Pravilnik o radu kojim će definirati načine donošenja odluka, izbora predsjednika i budući odabir članova.

7. Ostalo

U prostorijama Male scene zabranjeno je isticanje bilo kakvih simbola koji promiču vjersku, nacionalnu, rasnu, spolnu ili drugu netrpeljivost.
U prostoru Male scene ne mogu se odvijati nikakve aktivnosti koje promiču vjersku, nacionalnu, rasnu, spolnu ili drugu netrpeljivost.
Prostor Male scene Hrvatskog doma ne može se koristiti u svrhu političke i vjerske promocije (stranački i vjerski skupovi i slično).
Udruzi, pojedincu ili drugom korisniku koji ne poštuje ovu odredbu bez daljnjeg će se trajno zabraniti korištenje prostorija Male scene Hrvatskog doma.

8. Zaključno

Ovaj Pravilnik dužni su poštovati svi korisnici Male scene. Nepridržavanje pravila ovog Pravilnika od strane korisnika može dovesti do trajne zabrane korištenja prostorija Male scene Hrvatskog doma o čemu odluku donosi Grad Karlovac na upravitelja.
Pravilnik te sve izmjene i dopune na prijedlog Programskog vijeća donosi gradonačelnik Grada Karlovca.
Pravilnik je objavljen na web stranici Grada Karlovca http://www.karlovac.hr i trajno dostupan na uvid svim zainteresiranima.

Gradonačelnik Grada Karlovca Damir Jelić, prof.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s